Kenkėjų kontrolė verslui

Labai svarbu apsaugoti maisto produktus ir jų žaliavas visuose gamybos ir realizavimo etapuose. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas bei kiti teisės aktai įpareigoja maisto pramonės įmones tvarkyti maistą ir užtikrinti jo saugumą taikant rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos principus. Lietuvos higienos norma…
Žemės ūkio kilmės produktai nukeliauja ilgą kelią nuo lauko iki stalo. Šiame kelyje, dėl žmonių tikslinės veiklos, aplinkos veiksnių ir biologinių cheminių bei fizinių pokyčių, produktai keičiasi. Perdirbamas maistas įgyja naujų siekiamų savybių, bet ilgai saugant ir transportuojant gali atsirasti bakterijų, virusų, parazitinių pirmuonių bei…
Kenkėjai nesirenka gyvenimo vietos priklausomai nuo objekto paskirties ar jame vykdomos veiklos. Viešasis sektorius apjungdamas tokius epidemiologiškai svarbius objektus kaip; ikimokyklines įstaigas, vaikų darželius, mokyklas, universitetus, policijos nuovadas, kalėjimus, socialinės globos įstaigas, ligonines ir daugelį kitų yra neatsiejamas nuo kenkėjų kontrolės prevencijos vykdymo. UAB „PELIAS“…
Maisto tvarkymo, realizacijos įmonės yra epidemiologiškai svarbūs objektai, kurie yra įtraukti į epidemiologiškai svarbių objektų sąrašą, patvirtinta Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro. Europos Sąjungos teisės aktuose ir maisto saugą bei higieną reglamentuojančiose nacionaliniuose teisės aktuose numatyta, kad graužikų, vabzdžių ir laukinių paukščių kontrolė yra viena…

Kenkėjų kontrolė

Kenkėjų kontrolė – tai veiksnys, užimantis ypač svarbią vietą gaminamo produkto ar teikiamos paslaugos kokybės užtikrinime ir naudojamas, kaip sistema, apimanti profilaktines ir intervencines priemones bei skirta apsaugoti, stebėti, įvertinti, konsultuoti, siekiant, kad kenkėjai nekeltų rimtų problemų. Kasmet vidutiniškai per 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų suserga užkrečiamosiomis ligomis ir sudaro ne mažiau kaip 20 proc. bendrojo gyventojų sergamumo. Pastaraisiais metais užkrečiamosios ligos tampa vis aktualesne problema ir yra viena iš priežasčių, neigiamai veikiančių visuomenės sveikatą bei atnešančių didelę materialinę žalą.

Kenkėjais vadinami graužikai, vabzdžiai, erkės, laukiniai paukščiai ar kiti gyvi organizmai, galintis turėti neigiamą įtaką žmogui ar jo aplinkai, galintys perduoti užkrečiamų ligų sukėlėjus ar padaryti žalą gaminamo produkto ar teikiamos paslaugos kokybei.

Teisiniai dokumentai Lietuvoje reglamentuojantis kenkėjų kontrolės ( dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) veiklą:
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.45-2113).
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-974 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-55 „Dėl privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 130-6583).
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. V-687 „Dėl užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 146-5336; 2010, Nr. 94-4974).
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-902 „Dėl sanitarinio transporto, kuriuo pervežami į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ligoniai ar asmenys, įtariami, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, valymo, dezinfekcijos, dezinsekcijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 123-4655).
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 691 „Dėl Kenkėjų naikinimo kokybės bei efektyvumo įvertinimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 8-300).

Sonine_uzklausa

*
*
*