Kenkėjų kontrolė maisto pramonės sektoriuje

Maisto pramonė

Labai svarbu apsaugoti maisto produktus ir jų žaliavas visuose gamybos ir realizavimo etapuose. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas bei kiti teisės aktai įpareigoja maisto pramonės įmones tvarkyti maistą ir užtikrinti jo saugumą taikant rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos principus. Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“ nustato maisto saugos užtikrinimo bei RVASVT sistemos reikalavimus, kurių viena sudėtinių dalių yra graužikų ir kitų kenkėjų kontrolė. Svarbu, kad įmonėje būtų vykdoma rizikos veiksnių valdymo kontrolė, išaiškinami svarbūs maisto saugai veiklos etapai, kur maistas gali tapti nesaugus, nustatomi jų rizikos taškai, kuriuose turi būti atliekama nuolatinė stebėsena bei valdymas. Visos šios procedūros turi būti reguliariai prižiūrimos, analizuojamos, dokumentuojamos ir, jei reikia, tobulinamos.
HACCP - Hazard analysis and critical control points (RVASVT- rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų)
RVASVT sistema apima efektyvias ir racionalias priemones, įgalinančias užtikrinti maisto saugą „nuo lauko iki stalo“. Šioje sistemoje numatomos higienos laikymosi technologinėse linijose ir pastatuose taisyklės. Pradedant pastatų išplanavimu ir baigiant kiekvienu įmonės kampeliu, kruopščiai įgyvendinamos sanitarijos priemonės sukuria sistemą. IFS - International food safety (Tarptautinis maisto standartas) Šį protokolą sukūrė Vokietijos ir Prancūzijos urmo prekiautojai. Jis susideda iš Kokybės vadovo bei Saugos vadovo ir kartu su Didžiosios Britanijos urmo konsorciumu (BRC) yra didžiausią vertę turintis sertifikatas, kurį gali gauti maisto produktų gamybos įmonės ir su maisto sauga siejamos gamybinės įmonės.
BRC - British Retail Consortium (Didžiosios Britanijos urmo konsorciumas) Šį protokolą parengė Didžiosios Britanijos urmo prekiautojai. Jis susideda iš Kokybės ir Saugos vadovų.

BRC reikalavimai įmonėms:
Įmonė yra atsakinga už kenkėjų atsiradimo teritorijoje rizikos sumažinimą.

 • Turi būti parengta ir visoje teritorijoje veikianti bei įmonės kontroliuojama prevencinė kenkėjų kontrolės programą.
 • Įmonė turi pasisamdyti kenkėjų kontrolės įmonę arba tinkamai apmokyti personalą, kuris reguliariai tikrintų teritoriją ir imtųsi priemonių atbaidyti arba naikinti kenkėjus. Patikrinimų dažnumas turi būti nustatytas atsižvelgiant į rizikos įvertinimą ir dokumentuojamas. Jei yra samdoma kenkėjų kontrolės įmonė, tuomet sutartyje turi būti aiškiai apibrėžtos teikiamos paslaugos ir priemonės, kurios bus naudojamos vykdyti kenkėjų kontrolę teritorijoje.
 • Siekiant išvengti kenkėjų patekimo į pastatus, turi būti naudojamos atsargumo priemonės. Pastatas turi būti tinkamai izoliuotas, kad kenkėjai negalėtų patekti per duris, langus, vamzdžius, kabelių įėjimo taškus.
 • Kenkėjų atsiradimo atveju nedelsiant turi būti imtasi veiksmų, kurie leistų sumažinti pavojų. Veiksmai turi identifikuoti, įvertinti potencialų užteršimo ar žalos mastą ir užkirsti kelią bet kokio galimo paveikto produkto išleidimui į rinką. Kenkėju atsiradimo atveju arba atitinkamais intervalais įmonė turi gauti sugavimų analizę iš skraidančių vabzdžių kontrolės ir prevencijos įrenginių ( insekticidinių vabzdžių gaudymo lempų) tam kad būtų identifikuotos probleminės sritys.
 • Kenkėjų kontrolės procedūros, išsamūs patikrinimų įrašai apie kenkėjų naikinimą ar prevencines priemones turi būti dokumentuoti ir peržiūrimi. Į juos turi būti įtraukta tokia informacija:
  • atnaujintas ir patvirtintas teritorijos planas, kuriame būtų pažymėti kenkėjų kontrolės prietaisai;
  • teritorijoje naudojamų jaukų/kontrolės prietaisų aprašymas;
  • aiškiai apibrėžtos atsakomybės už teritorijos priežiūrą ir nurodyta kenkėjų priežiūros įmonė;
  • išsami informacija apie kenkėjų kontrolės vietose naudojamas priemones ir jų naudojimosi instrukcija;
  • detalūs įrašai apie buvusius kenkėjų kontrolės patikrinimus, rekomendacijos kenkėjų atsiradimo atveju.
  • Įmonė yra atsakinga už tai, kad kenkėjų kontrolės aptarnaujančios įmonės arba vidinių auditorių pateiktos svarbios rekomendacijos būtų įvykdytos laiku ir efektyviai.

Integruota kenkėjų kontrolė verslui apima:

Sonine_uzklausa

*
*
*